Select Page

Archiv autora: Violeta Koleva

Ostrov zasvěcení

Sedmý smysl 1: Ostrov zasvěcení – Ilka Pacovská Ostrov zasvěcení je první díl devítidílné série Sedmý smysl autorky Ilky Pacovské, která své knihy nejdříve zveřejňovala na internetových stránkách. Příběh tří dětí ,Hanky, Sváti a Rafana začíná v „Útulném domově“. Jde o sirotčinec, kde jsou děti ponižovány a celkově nešťastné. Nikdo si není jistý, co se děje s dětmi, které dospějí. Zanedlouho zjistí, že dospělé dívky jsou prodávány do domácností bohatých pánů a mladíci zase odváděni na vojnu. To vede k tomu, že naši hrdinové chtějí utéct. V tom se objeví tajemný sluha Vron, který se začne o ně starat. Podporuje je záhadná žena, která poslala svého sluhu, aby děti našel a dal je studovat do magické školy pryč od sirotčince . Ale proč? Jaký je účel jejich vzdělávání a pravý původ jejich paní? Kniha se skládá z třiceti kapitol. Jazyk není nějak složitý, ale hezky popisuje prostředí a děj. Popis okolí je krátký, ale dostatečný k představení tajemného prostředí. Příběh je bohatý na různé tvory – jednorožce, sirény, draky, atd. Není ale upřesněné, zda se děj odehrává v naší době, nebo v jiném světě se svým vlastním časoprostorem. I když je Ostrov zasvěcení spíše pro mladší čtenáře, tak se mi kniha líbila. Série Sedmý smysl je možná do určité míry inspirována Harrym Potterem. Upřímně jsem zvědavá na...

Read more

Ostrov zasvěcení

Sedmý smysl 1: Ostrov zasvěcení – Ilka Pacovská Ostrov zasvěcení je první díl devítidílné série Sedmý smysl autorky Ilky Pacovské, která své knihy nejdříve zveřejňovala na internetových stránkách. Příběh tří dětí ,Hanky, Sváti a Rafana začíná v „Útulném domově“. Jde o sirotčinec, kde jsou děti ponižovány a celkově nešťastné. Nikdo si není jistý, co se děje s dětmi, které dospějí. Zanedlouho zjistí, že dospělé dívky jsou prodávány do domácností bohatých pánů a mladíci zase odváděni na vojnu. To vede k tomu, že naši hrdinové chtějí utéct. V tom se objeví tajemný sluha Vron, který se začne o ně starat....

Read more

The Queen of Death – english review

The Queen of Death John Milne This is a detective story featuring inspector Salahadin El Nur, a top policeman in Cairo, who is in search of an answer to the riddle of an ancient curse. He suspects that an English professor, by the name of Dr. John Farrow, is involved with a gang of smugglers. He is an archaeologist, who came to Egypt and then mysteriously went missing. Nobody knows much about him, but many famous archaeologists had read his only book – The Mystery of Queen Axtarte, and most of them agreed with it. In it Dr. John Farrow says that he knows where Queen Axtarte is buried. Axtrate is known as the Queen of Death, because she poisoned all the people who knew where her body was buried. In addition, it is said that she put a curse on her tomb to protect it: “Anyone who enters my tomb, anyone who steals from my tomb, anyone who touches my body – that person will die a terrible death. And many more will die with him.” So when Inspector Salahadin El Nur heard about this incident, he set on to find Dr. John Farrow and the real truth about the curse of Queen Axtarte. The book is made of 14 chapters and was originally written in English. In my opinion it most suits young, but not advanced readers....

Read more

The Queen of Death – česká recenze

The Queen of Death John Milne Jedná se o detektivní příběh představující inspektora Salahadin El Nur, policisty v Káhiře, který hledá odpověď na hádanku starobylého prokletí. Má podezření, že anglický profesor spolupracuje s gangem pašeráků. Tento profesor je Dr. John Farrow. Je to archeolog, který přišel do Egypta a záhadně zmizel. Nikdo o něm moc neví, ale mnoho slavných archeologů četlo jeho jedinou knihu – Tajemství královny Astarte, a většina z nich s ním souhlasila. Dr. John Farrow říká, že ví, kde je královna Astarte pohřbena. Astarte je známá jako královna smrti, protože otrávila všechny lidi, kteří věděli, kde je její tělo pohřbeno. Navíc se říká, že její hrob je chráněn prokletím: „Kdokoli vstoupí do mého hrobu, kdokoli krade z mého hrobu, kdokoli se dotkne mého těla – zemře strašlivou smrtí. A mnoho dalších zemře s ním. „ Takže když inspektor Salahadin El Nur slyšel o této události, vydal se na cestu najít Dr. Johna Farrowa a skutečnou pravdu o prokletí královny Astarte. Kniha se skládá ze 14 kapitol, a byla původně napsána v angličtině. Myslím, že kniha je vhodná zejména pro mladé, ale ne pokročilé čtenáře. K vyprávění příběhů jsou použité jednoduché věty a slovní zásoba. I přesto může kniha zaujmout i dospělé. Kniha se mi líbila, protože přináší některé překvapivé zvraty a má vzrušující...

Read more