Select Page

Kniha ekonomie

Kniha ekonomie

Autoři „ Knihy Ekonomie“ jsou vlivní britští ekonomové . Někteří působí v Londýně na ekonomických školách, např. Niall Kishtainy vyučuje na Londýnské ekonomické škole  a specializuje  se na historii a vývoj ekonomie. John Farndon žije v Londýně a napsal mnoho knih o současných otázkách , dějinách myšlení a rychle se rozvíjejících ekonomikách Číny a Indie.  Jiní pracují pro Světovou banku, nebo v nezávislých expertních skupinách na ministerstvu financí.

Své dílo věnují zkoumání nejdůležitějších idejí ekonomického  myšlení od jeho nejranějších počátků přes evoluci politické ekonomie až po široké spektrum ekonomických témat současnosti.

Obsah knihy je rozdělen do těchto časově navazujících kapitol :

  1. Obchodování začíná, rok 400 př. Kristem – 1770 po Kristu.
  2. Věk rozumu, rok 1770 – 1820.
  3. Průmyslová a hospodářská revoluce, rok 1820 – 1929 .
  4. Válka a krize, rok 1929 – 1945.
  5. Poválečná ekonomie, rok 1945 – 1970 .
  6. Současná ekonomie, rok 1970 – současnost.

Kniha se zaměřuje  hlavně na myšlenky a úspěchy hlavních představitelů, jako byli Adam Smith, John Maynard Keynes a Fridrich Hayek. Lepší poznání jejich ekonomických teorií nás může přivést k tomu, že lépe pochopíme ekonomické principy,  které hrají svou úlohu v našem životě.

V rámci jednotlivých kapitol jsou řešena témata, která jsou odvěká, např. :

Co je spravedlivá cena? Různé ceny pro různé lidi – cenová diskriminace.

Neviditelná ruka trhu vnáší řád. Nezaměstnanost není volba,  apod.  

 Text obohacuje i to, že u jednotlivých témat jsou uvedeny kontexty vážící se ke sledované oblasti dění, včetně hlavních myslitelů.

Součástí knihy je i kapitola nazývající se: Další ekonomové. Jsou zde představeni další myslitelé, kteří se významně zasloužili o postavení ekonomie v moderní průmyslové společnosti. Obsáhli její komplexnost a rozšířili chápání ekonomie platné pro současný svět.

Knihu hodnotím kladně. Je to ucelený přehled o vývoji ekonomie, o ekonomických myslitelích a jejich myšlenkách. Velkou výhodou je také to, že obsahuje i výkladový slovník, který může pomoci čtenáři orientovat se v ekonomických pojmech. Doporučuji k použití učitelům ekonomických předmětů jako doplňující materiál pro výuku.

Zakoupit na eshopu Bux.cz

About The Author