Select Page

Pod císařským praporem

Pod císařským praporem: historie habsburské armády 1526-1918. – Kolektiv autorů

 

Tato zdařilá kniha pojednává o celé historii císařské armády a to značně podrobně. Kniha se zabývá jak obecně Habsburskou monarchií a její armádou, tak také sleduje osudy vojáků ze zemí Koruny české, kteří sloužili pod císařským praporem. České země hrály v budování pravidelné armády Habsburské říše nejpozději od konce 17. století velmi významnou roli. Pravidelně se podílely na krytí nákladů na obranu proti Turkům, či proti pruskému vpádu více jak polovinou kontribucí odvedených do státní pokladny, stejně jako kontingentem armádních odvedenců. Podobně tomu bylo za válek napoleonských i následujících.

Kniha má 554 stran a je rozčleněna do 14 kapitol: 1. Nástup Habsburků na český trůn, 2. Třicetiletá válka, 3. V boji za Evropu proti Turkům, 4. Válka o dědictví španělské, 5. Obratné tahy na šachovnici Evropy, 6. Na prahu nové doby (1764-1815), 7. Mír – zdroj nových válek (1815-1848), 8. Národy jdou do zbraně (1850-1914), 9. Poslední válka monarchie (1914-1918), 10. Organizační struktura císařských vojsk (1498-1914), 11. Rakousko-uherská branná moc na jaře 1914 a hlavní změny v průběhu války, 12. Řády a vyznamenání, 13. Chladné a palné zbraně, 14.  Císařské prapory. Text je doplněn dobovými ilustracemi.

Samostatnou část textu tvoří medailonky nejslavnějších bitev, které armády habsburské monarchie sváděly v popisovaném období. Tyto medailonky čítají jednu až dvě strany a jsou odlišeny barevným podtiskem. Dají se číst samostatně, bez návaznosti na hlavní text, a jsou obvykle ilustrovány bitevním vývojem a doplněny mapkou bojiště.

Také medailonky vojevůdců a panovníků tvoří samostatnou část textu. Jedná se o stručné životopisy nejvýraznějších osobností doby, doplněné portrétem. I ony jsou odlišeny barevným podtiskem a lze je číst samostatně, bez návaznosti na hlavní text. Z vojevůdců jsou uvedeni jen ti nejvyznamější, ale svoje životopisné statě zde mají všichni panovníci Habsburské říše.

A do třetice, samostatné textové bloky tvoří také výňatky z dobové literatury, ať již jsou to kroniky, memoáry, historická pojednání či třeba historky z vojenských kalendářů. Váží se vždy k popisovaným událostem a jsou také odlišeny barevným podtiskem. Jsou to jakési textové ilustrace, které mají za úkol odlehčit seriozní charakter hlavního textu.

Součástí knih je samostatná kapitola věnovaná řádům a vyznamenáním. Jedná se o obsáhlý text popisující v jednotlivých podkapitolách všechny vojenské dekorace Habsburské říše, doplněný řadou dobových ilustrací a fotografiemi. Tento text svým rozsahem a závažností představuje vlastně samostatnou monografii, knihu v knize.

Obdobnou monografii, tentokrát převážně obrazovou, tvoří kapitola o zbraních habsburské monarchie. Jedná se o 34 celostránkových černobílých tabulí, na nichž jsou vyobrazeny všechny chladné a palné zbraně zavedené do habsburského vojska v popisovaném období a některé nejdůležitější a nejzajímavější zbraně dělostřelecké.

Unikátní součástí díla je 58 celostránkových tabulí, na nichž je zobrazen vývoj uniforem uvedeného období. Tento ilustrační doprovod tvoří opět svébytnou výtvarnou monografii vytvořenou výhradně pro tuto knihu.

Toto velkolepé dílo je mezi podobnými publikacemi naprostým unikátem a pro každého, kdo se zabývá tímto tématem, je přímo povinností ji vlastnit. Kniha je také pěkně a přehledně vyvedena s krásnými ilustracemi a fotografiemi, ale hlavně velmi hodnotným a obsáhlým textem. Je to vskutku stěžejní česko-jazyčné dílo, co se tématu C.k. armády týká.

Historický vývoj císařské armády skýtá ve svém třísetletém časovém pásmu mnohá poučení. Je neobyčejně dramatický, pestrý a živý. Jeho obraz ve věcném a pokud možno pravdivém světle, je cílem této knihy.

Proces vytváření stálého a pravidelného vojska, spolu s jeho jednotnou organizací od nejvyššího velení po elementární jednotku, měl široký a mnohasměrný význam ve smyslu politickém, sociálním i ekonomickém. Až do zániku monarchie hrála armáda v císařství mimořádnou integrační roli v překonávání národnostních, etnických a jiných rozdílů, jakož i v neutralizování z nich často plynoucích animozit. Vedle toho plnila významnou funkci společenskou, výchovnou, vzdělávací a sociálně stimulační. Společné nebezpečí a nutnost společné obrany proti nepříteli spojovaly často odlehlé části monarchie v jinak těžko dosažitelné jednotě.

Čeští důstojníci, velitelé, poddůstojníci a řadoví vojáci, jakož i celé české, moravské a slezské pluky císařské armády – ti všichni, až na výjimky, bojovali do roku 1918 odhodlaně, statečně a obětavě, věrni své přísaze.

Národům, říším, mocným jedincům a jejich vlivným skupinám je dán, stejně jako všem lidem, okamžik zrození, vrcholu existence a neodvratný zánik, následující po splnění určitého poslání, neboť člověk není pánem dějin. Tak tomu bylo a bude v případě ,,tisíciletých“ říší či jednotlivců. Rakouská říše své historické poslání v rámci Evropy a tudíž světa bezpochyby splnila, stejně tak její armáda, která tím dostála své cti. Čas teprve ukáže a mnohokrát možná již ukázal, zda zánik říše byl vskutku v nejlepším zájmu jejích národů, či zdali tomu nebylo a není spíše naopak.

Knihu doporučuji všem zájemcům o vojenskou historii, předně pak o tu naši, a zvláště pak těm, které zajímá císařská armáda či Habsburská monarchie obecně. Mně, jakožto velkému zájemci o vojenskou historii obecně, zvláště pak o historii našeho národa s obzvláštním zaměřením na císařské období, a také jako členu Historického C. k. řadového pěšího pluku č. 18, byla kniha velmi užitečná a často se k ní vracím a využívám ji.

 

About The Author