Select Page

Bible Česká

Bible Česká. Díl druhý: Knihy Nového Zákona – Dr. Jan Ladislav Sýkora

Sýkorovo dílo je soustředěno kolem Bible, přesněji řečeno Nového Zákona, a vyvrcholilo jeho novým českým překladem. Sýkora překládal z latinské Vulgáty, svůj překlad však stále konfrontoval s původním řeckým textem. Protože měl také velmi dobrý jazykový cit, vznikl tak překlad, který se v katolické církvi s drobnými úpravami používal až téměř do konce 20. století, kdy ho nahradily různé pochybné tzv. ekumenické překlady. Sýkorův překlad Nového zákona zůstává dodnes nepřekonán a je stále používán. V katolické tradici je využíván výhradně tento překlad, neboť tzv. ekumenický je nebezpečný a žádný soudný katolík by jej neměl číst.

 

Bible se dělí na dvě knižní sbírky – Starý zákon (39 knih) a Nový zákon (27). Všech těchto 66 knih se dělí na kapitoly a ty dále na verše. Toto dělení bylo doplněno později a poskytuje snadnou orientaci v celé Bibli.

Knihy Nového zákona (NZ) zahrnují čtyři evangelia (popis života a učení Ježíše Krista), Skutky apoštolů (popis raného období šíření křesťanství), 21 dopisů (určených jednotlivcům nebo vznikajícím společenstvím křesťanů) a knihu Zjevení  (prorocká kniha o poslední době lidských dějin).

 

Msgre. Prof. ThDr. Jan Ladislav Sýkora se narodil 16. dubna 1852 v Železnici u Jičína a zemřel 26. srpna 1928 v Jičíně, pohřben je v rodné Železnici. Byl český římskokatolický teolog, kněz, novozákonní biblista, překladatel Nového zákona, vysokoškolský pedagog a rektor Univerzity Karlovy. Po maturitě na gymnáziu v Jičíně vystudoval teologii v Praze a po vysvěcení na kněze (1877) působil jako kaplan a katecheta ve Velvarech a v Praze. Roku 1884 získal doktorát teologie. V letech 1887-1891 byl katechetou na českém učitelském ústavu a docentem katechetiky na teologické fakultě Karlo-Ferdinandovy Univerzity. Po jejím rozdělení roku 1891 byl jmenován profesorem biblistiky a exegeze na české teologické fakultě UK, kde byl v letech 1895, 1901 a 1904 děkanem a v letech 1901-1902 rektorem UK. Z titulu funkce rektora se na přelomu století zapojil i do vysoké politiky. V letech 1901–1902 zasedal coby virilista na Českém zemském sněmu. Roku 1899 se stal kanovníkem kapituly u Všech Svatých na Pražském hradě a pro zásluhy jmenován konsistorním radou. Roku 1908 mu císař František Josef I. udělil Řád železné koruny III. třídy (ten do r. 1884 zakládal nárok na udělení rytířského šlechtického titulu).

Překlad Dr. Sýkory je výtečný a i dnes bez problému použitelný a čtivý. Všem, kdo chtějí číst Písmo v našem jazyce, doporučuji tento jeho překlad, neboť je pravověrný a stejně tak má i pravověrné katolické a fundované vysvětlivky a komentáře. Nekatolické překlady či moderní ekumenický překlad Písma nedoporučuji číst.

About The Author