Select Page

Přínos střevní mikrobioty i vlákniny pro práci střev i celkové zdraví

Dílo „Zdravá střeva“ s podtextem „Poznejte tajemství mikrobioty a získejte dlouhodobou kontrolu nad svou váhou, náladou a zdravím“  amerických manželů Justina a Ericy Sonnenburgových  je poloodborná práce zaměřená na poskytnutí nových seriózních informací o roli střevní bikrobioty (= nová terminologie pro dříve užívaný pojem střevní mikroflóra). Zabývá  se vztahem mikrobioty k imunitě a významem vlákniny ve výživě. Dílo obsahuje i vzory zdravých jídelníčků určených přednostně pro americký trh.

Dílo pojednává o složení, funkci, vlivu změn mikrobioty na trávení a zejména o pozitivním vlivu vlákniny na funkci střeva a celkové zdraví člověka. Popisuje nutnost zachování funkční symbiotické střevní mikrobioty (mikroflóry). Pojednává o prokázaném vlivu změny obvyklého složení mikrobioty jedince na rozvoj civilizačních chorob, např. na nadváhu a kardiovaskulární choroby. Naznačuje diagnostickou roli mikrobioty v budoucích letech pří stanovování chorob člověka

Dílo je členěno na úvod a kapitoly, které podrobně probírají témata jako např. mikroby, imunitní systém, vliv antibiotik, kvašení sacharidů nebo vztah ke geonomu. Součástí je seznam pojmů a užitých zdrojů.

Dílo je doplněno o jídelníčky a recepty. Bohužel je tato část pro českého čtenáře nejméně využitelná, protože jídelníčky odpovídají zvyklostem americké populace a mnohé suroviny z receptů jsou u nás neznámé či obtížně dostupné.

Dílo je napsané významnými americkými biochemiky s vlastními bohatými odbornými i osobními zkušenostmi se zažíváním. Je srozumitelné i pro poučeného laika či poloodborníka. Uvádí základní poznatky z biochemie jako premisy pro další výklad. Objasňuje nové poznatky na srozumitelných příměrech. Vyvozuje závěry ze současných poznatků a naznačuje roli mikrobioty při diagnostice chorob v budoucnosti. Uvádí i některé již užívané metody léčení s využitím mikrobioty.

Grafická úprava díla je obvyklá, ilustrace nejsou užity.

Řeč je kultivovaná, myšlenky jsou dobře vyjádřeny, dílo je čtivé. Opakující se odborné pojmy jsou často vyjádřeny jen zkratkou v podobě velkých písmen, které pro laika ztěžují chápaní textů.

Dílo je velmi vhodným doplňkem poloodborných publikací na českém trhu, protože se v oblasti trávení a zdravé výživy opírá o výzkumem doložená fakta. Nejde o populistickou literaturu zaměřenou na nabídnutí líbivých diet pro hubnutí, ale o publikaci objasňující význam a dopad jednotlivých složek potravy s důrazem na obsah mikroby využitelných složek vlákniny.

Kniha je určena přednostně těm, kteří se zabývají zdravou výživou. Je vhodná pro čtenáře s alespoň gymnaziálním vzděláním z biologie, chemie a biochemie.

Kladem knihy je srozumitelnost obsahu pro mírně poučeného přírodovědně zaměřeného čtenáře, množství příměrů a vytrvalé objasňování souvislostí a také, v případě odvolávek na statistiku americké populace, vložení statistických dat pro českou populaci v poznámce pod čarou. Záporem pro českého čtenáře je obtížná využitelnost receptů.

Kniha se snaží ukázat, že složení mikroflóry každého jedince je jedinečné a mění se v průběhu života. Citace, viz str. 169 :  „Mikrobiota je neoddělitelně spojená s lidským metabolismem a imunitním systémem a také má dopad na stárnutí“.

 

 

About The Author

RNDr. Libuše Bartková, absolvent oboru biochemie, dlouholetý řídící pracovník s bohatými zkušenostmi práce s lidmi.